fbpx

Відповідно до ст. 634 Цивільного Кодексу України, цей Договір є договором приєднання (публічної оферти) і укладається лише шляхом приєднання Ліцензіата до всіх умов Договору в цілому за принципом «мовчазної згоди» .

Цей Договір адресується будь-якій особі, яка бажає отримати інформаційно-консультаційні послуги.

Договір – оферта 

про надання інформаційно-консультаційних послуг

«18» листопада, 2019

Фізична особа-підприємець АРМАНДАР’ЯН АНАСТАСІЯ ЄВГЕНІВНА , надалі – «Виконавець», в особі Армандар’ян Анастасія Євгенівна , з однієї сторони, пропонує фізичній особі, надалі іменується «Замовник», укласти Договір-оферту про надання інформаційно-консультаційних послуг (далі – Договір), розміщений в мережі Інтернет за адресою http://old.cowo.guru,  на умовах, наведених нижче.

 1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні:

1.1.1. Акцепт оферти – повне та безумовне прийняття умов Договору Замовником шляхом проставлення «Галочки» в відповідному розділі Сайту або натискання кнопки з згодою на прийняття оферти на нижче вказаних умовах на веб сайті http://old.cowo.guru та оплата Послуг Виконавця.

1.1.2. Замовник – фізична особа, що зареєструвалася на Захід на веб-сайті http://old.cowo.guru 

1.1.3. Захід – консультація, навчальний курс, практикум, тренінг, семінар, майстер-клас, тощо, які організовує Виконавець або третя особа, в інтересах якої діє Виконавець.

1.1.4. Послуга/Послуги – консультаційні послуги за відповідними темами, що надаються Виконавцем Замовнику під час заходів. Перелік Послуг за відповідними темами, що надаються Виконавцем за Договором, визначається на веб-сайті http://old.cowo.guru 

1.1.6. Сайт – веб-сайт в мережі Інтернет, розміщений за адресою http://old.cowo.guru право власності та право на адміністрування якого належать Виконавцю.

1.1.7. Виконавець і Замовник разом іменуються Сторони.

1.2. В Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в п.1.1 Договору. В такому разі тлумачення терміну проводиться у відповідності з текстом Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається: в першу чергу – законодавством України, в другу чергу – на Сайті, потім загально прийнятим тлумаченням, що склалося.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Предметом даного договору є оплатне надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг шляхом організації та під час проведення відповідного Заходу, а Замовник приймає і оплачує надані Послуги на умовах передбачених даним Договором.

2.2.При наданні послуг за даним Договором Виконавець має право залучати третіх осіб. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за дії залучених осіб по наданню Послуг як за свої власні.

2.3. Замовник розуміє, що у випадку, коли організатором Заходу є інша, ніж Виконавець, особа, Виконавець безпосередньо не проводить Захід, а тільки є посередником, в зв’язку з чим Виконавець не несе відповідальність за виконання зобов’язань безпосередньо особами, які організують та проводять Захід.

2.4. Послуга, яка надається шляхом організації Заходу, вважається наданою у повному обсязі в момент завершення такого Заходу (час завершення вказується на Сайті).

2.5. Послуга за будь яких умов вважається надана Замовнику в повному обсязі та вартість сплачених Замовником коштів не повертається Замовнику.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. Надавати Замовнику Послуги у відповідності з Договором.

3.1.2. Після надходження оплати Замовника за участь в Заході, Виконавець протягом трьох робочих днів закріплює за даними Замовником місце учасника зазначеного Заходу.

3.1.3. Проводити профілактичні і інші технічні роботи на Сайті.

3.1.4. Повернути Замовнику 100% сплаченої ним суми (за вирахуванням комісії банку) протягом 14 календарних днів, якщо Захід не був проведений з вини Виконавця.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг через технічні або інші причини, що заважають наданню Послуг на час ліквідації таких причин.

3.2.2. Призупинити надання Послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку, при порушенні Замовником взятих на себе обов’язків та/або гарантій визначених даним Договором.

3.2.3. На свій розсуд та в односторонньому порядку визначати дату, формат, час, тему, лекторів, тривалість та інші умови проведення Заходів на яких надається Послуга, скасовувати або переносити їх, повідомивши Замовника електронною поштою та/або смс-повідомленням на вказаний Замовником при реєстрації контактний email та/або телефон.

3.2.4. Встановлювати та змінювати вартість, застосовувати системи знижок на Послуги в односторонньому порядку.

3.2.5. Змінити формат, місце, дату та час проведення, інші умови, які стосуються Заходу, в односторонньому порядку. У випадку змін, Виконавець повідомляє про це Замовника електронною поштою та/або смс-повідомленням на вказаний Замовником при реєстрації контактний email та/або телефон.

3.2.6. Виконавець має право розірвати укладений за цією офертою Договір в односторонньому порядку і припинити надання Послуг Замовнику у випадку, якщо Замовник порушив свої обов’язки за укладеним Договором, що призвело до неможливості успішно прийняти участь в Заході. Повернення передплати, здійсненої Замовником на дату розірвання цього Договору, в цьому випадку не здійснюється.

3.3. Замовник зобов’язаний:

3.3.1. До початку Заходу, пройти процедуру реєстрації та оплатити участь у Заході, на якому буде надаватись відповідна Послуга, на Сайті. Замовник погоджується надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі. Якщо Замовник надає недостовірну інформацію, або якщо у Виконавця є підстави вважати надану Замовником інформацію недостовірною, неповною або неточною, Виконавець має право призупинити або скасувати реєстрацію Замовника і відмовити Замовнику у наданні Послуг.

3.3.2. Замовник зобов’язується не використовувати для реєстрації персональні дані іншої особи або недостовірні персональні дані. Замовник несе відповідальність за достовірність наданих їм при реєстрації персональних та інших даних. Використання персональних даних Замовника при здійсненні ним Реєстрації вважається використанням цих даних особисто Замовником.

3.3.3. При замовленні Послуги, яка буде надаватись шляхом Заходу, здійснити 100% передоплату не пізніше ніж за 3 дні до початку такого Заходу (на який зареєструвався Замовнику).

3.3.4. Не порушувати майнових, авторських та особистих немайнових прав Виконавця.

3.3.5. Отримати Послугу у вигляді Заходу виключно під час проведення відповідного Заходу, на якому буде надаватись Послуга (на який зареєструвався Замовник).

3.3.6. Самостійно відслідковувати можливі зміни формату, дати, часу, місця проведення, програми та інших умов, які стосуються Заходу на сторінці відповідного Заходу (на який зареєструвався Замовник), на Сайті та в разі виявлення змін – прийняти їх.

3.3.7. Відслідковувати та попереджати випадки потрапляння в “Спам” електронних листів, які направляються Виконавцем з електронної адреси marketing@cowo.guru  Електронний лист (смс-повідомлення), направлений Виконавцем на зазначену, при реєстрації Замовником, електронну адресу (телефон), вважається доставленим до Замовника, а інформація зазначена в ньому – доведена до відома Замовника.

3.3.8. Не пізніше ніж за три робочих дні до проведення Заходу повідомити Виконавця (поштою, телефоном або електронною поштою на адресу marketing@cowo.guru) в разі виникнення умов, які унеможливлюють його присутність на Заході (на який зареєструвався Замовник), під час якого буде надаватись Послуга. В такому випадку сплачена вартість Заходу зараховується в якості оплати за інший майбутній Захід згідно з п. 6.5. Договору.

3.3.9. Дотримуватися порядку і дисципліни при проведенні Заходу, в тому числі дотримуватися умов, зазначені в Правилах поведінки при відвідуванні Заходу. Замовник зобов’язаний не створювати своїми діями незручності для інших членів Заходу, а також не заважати проведенню Заходу.

3.3.10. На вимогу представників Виконавця, або на вимогу співробітників сторонніх організацій, залучених Виконавцем, надавати документ, що засвідчує особу Замовника, при отриманні бейджа (квитка), що засвідчує прохід на Захід.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Вимагати у Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації та проведення Заходу.

3.4.2. Замовник має право передавати свої права на отримання послуги у вигляді Заходу за умови повної оплати такої Послуги будь-якій третій стороні за погодженням з Виконавцем, а саме не пізніше ніж за 3 робочі дні до Заходу повідомити Виконавця про особу, яка отримає послугу у вигляді Заходу. Передача права на отримання послуги у вигляді Заходу іншій особі без переоформлення в установленому цим Договором порядку забороняється, така особа НЕ буде допущена до участі в Заході. За умови дотримання вимог цього пункту, Виконавець зобов’язується переоформити право на отримання послуги у вигляді Заходу протягом 1 робочого дня з моменту отримання заяви Замовника.

3.5. Замовник повідомлений, що при порушенні ним правил участі в Заході, Виконавець або третя особа не несе відповідальності за якість надання послуги та залишає за собою право видалити Замовника, при цьому грошові кошти, виплачені Замовником, НЕ повертаються і вважаються неустойкою, яка підлягає оплаті в зв’язку з порушенням Замовником прийнятих на себе зобов’язань.

 1. СПОСОБИ ЗВ’ЯЗКУ

4.1. Сторони будуть здійснювати всі необхідні дії щодо підтримання необхідного оперативного зв’язку (телефон, електрона пошта) за реквізитами, які Виконавець зазначив у Договорі, та за реквізитами, які Замовник вказав під час реєстрації.

4.2. З метою підтримки зв’язку, Сторони зобов’язані відповідати на телефонні дзвінки та відповідати на електронну пошту протягом 24 годин з моменту їх отримання.

 1. РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. Всі інформаційні матеріали, що надаються Замовнику в процесі надання Послуг, а також результати фото- і відеозйомки, отримані Виконавцем під час проведення Заходу, є результатом інтелектуальної діяльності, виключне право на які належить особі, яка створила такі результати. Замовник в результаті споживання Послуг отримує право використовувати отримані від Виконавця матеріали виключно в особистих цілях.

5.2. Замовник не має права копіювати аудіо та відеоматеріали Запису повністю або частково, вести аудіо, відео, цифровий запис Запису, а також фіксувати зміст Запису повністю або частково на будь-якому матеріальному носії, а також здійснювати будь-які інші дії, прямо не передбачені цим Договором. Замовник зобов’язаний використовувати інформацію, отриману під час перегляду Запису, а також Персональне посилання, виключно для власних цілей (для приватного користування), не поширювати і не передавати таку інформацію або її частину третім особам.

5.3. Здійснювати фото- зйомки, аудіо і/або відеозапис Заходу можливо тільки з дозволу Виконавця. Використання результатів інтелектуальної діяльності без письмової згоди правовласника є порушенням виключного права, що тягне за собою цивільну, адміністративну та іншу відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.

5.4. Замовник не має права в комерційних цілях копіювати аудіо та відеоматеріали, роздаткові матеріали Заходів, використовувати зміст зазначених Заходів без письмової згоди Виконавця, в іншому випадку це буде вважатися порушенням виключного права і спричинить за собою цивільну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Зміст наданих у зв’язку з проведенням Заходу документів і матеріалів є власністю Виконавця і охороняються відповідно до законодавства про інтелектуальну власність. Зміст не має відтворюватися, змінюватися, перепродаватися, ліцензуватися, присвоюватися або пропонуватися як бонус або аукціон. Формат Заходу і всі вирази ідей, матеріалів, ноу-хау та іншої інформації, представленої під час проведення Заходу, належать Виконавцю і не повинні поширюватися.

 1. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКУ

6.1. Виконавець в односторонньому порядку встановлює вартість і умови надання Послуг шляхом розміщення інформації про них на Сайті. Встановлена вартість і умови надання Послуг діють до наступної зміни на веб-сайті.

6.2. Оплата Послуг здійснюється в українській гривні за допомогою платіжної системи LiqPay, на поточний рахунок Виконавця, безпосередньо в місці проведення Заходу, тощо.

6.3. Вартість сплачених Замовником коштів за Послугу не повертається Замовнику, за винятком випадку, передбаченого в п. 6.4. цього Договору.

6.4. Виконавець повертає Замовнику 100% сплаченої ним суми протягом 14 календарних днів, якщо Захід не був проведений з вини Виконавця.

6.5. У випадку, якщо Замовник завчасно попередив Виконавця про неможливість участі у Заході, 100% сплаченої ним суми зараховуються в якості оплати за інший майбутній Захід, який має відбутися протягом 3 місяців з моменту проведення Заходу, який Замовник не відвідав. Якщо вартість Заходу, обраного Замовником, перевищує вартість Заходу, у якому Замовник не брав участі, Замовник зобов’язаний доплатити 100% різниці. Якщо вартість Заходу, обраного Замовником, менша за вартість Заходу, у якому Замовник не брав участі, різниця Виконавцем не повертається. Якщо Замовник не обрав жодного Заходу протягом 3 місяців з моменту проведення Заходу, який Замовник не відвідав, вартість такого (невідвіданого Замовником) Заходу не повертається та не зараховується в оплату за жодні інші Послуги.

6.6. Витрати на банківські послуги (в т. ч. комісію) несе Сторона, яка здійснює платіж за Договором.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, Сторони несуть відповідальність згідно з умов Договору та положень чинного законодавства України.

7.2. Виконавець несе відповідальність за дії залучених ним третіх осіб.

7.3. Будь-яке порушення Замовником п. 5 цього Договору буде вважатися порушенням Договору, в результаті якого Замовник втрачає право на використання будь-яких Послуг Виконавця у майбутньому, в тому числі, оплачених. Замовник зобов’язаний відшкодувати всі завдані, в результаті порушення цього Договору, збитки та упущену вигоду Виконавця у повному обсязі. За будь-яку передачу інформації, одержаної Замовником у зв’язку із виконанням цього Договору, в тому числі, але не обмежуючись, здійснення запису та/або поширення записів Заходу, або їх частини, без попереднього письмового дозволу Виконавця, якщо інше не передбачено цим Договором, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю штраф, у розмірі 100 000,00 грн.

7.4. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника у Заході, яка виникла з причин, не залежних від Виконавця, в т.ч. через невиконання Замовником п. 3.3.9 цього Договору.

7.5. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність змісту Заходу особистим очікуванням Замовника. Зміст Заходу представляє авторські програми та висновки лекторів, які можуть не співпадати з особистими переконаннями та висновками Замовника.

7.6. За жодних умов і обставин Виконавець не несе відповідальності за прийняті Замовником або третіми особами рішення на підставі інформації, отриманої на Заході.

7.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх обов’язків за Договором, у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після підписання даного Договору. До обставин форс-мажор відносяться: стихійні лиха, страйки, зміни чинного законодавства України, рішення директивних органів, оголошення війни, початок бойових дій, блокада, ембарго, міжнародні санкції. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 72 годин з моменту їх виникнення та документального підтвердження повідомити іншу Сторону про такі факти та вказати орієнтовний строк дії таких форс-мажорних обставин. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України за місцем виникнення таких обставин або за місцем знаходження Сторони, яка посилається на такі обставини. У разі наявності обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договорі продовжується на строк існування обставин форс-мажору.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору згідно з чинним законодавством України і умовами цього Договору. Матеріальне право – України, процесуальне право – України.

 1. ГАРАНТІЇ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Протягом строку дії цього Договору та протягом 3 (трьох) років після його розірвання, Виконавець, зобов’язаний дотримуватись умов конфіденційності по відношенню до персональних даних Замовника.

9.2. Замовник підтверджує, що:

 • Не існує будь-яких обмежень на укладення ним Договору; 
 • Умови Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін.
 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Договір починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою http://old.cowo.guru і діє до моменту відзиву або зміни оферти Виконавцем, або до його розірвання за домовленістю Сторін або за ініціативою однієї Сторони у порядку, визначеному Договором.

10.2. Припинення або розірвання Договору не звільняє Сторін від виконання обов’язків, що виникли до, чи в момент припинення або розірвання Договору.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Будь-які повідомлення по Договору можуть направлятися Замовником Виконавцю на адресу електронної пошти з адреси, вказаної Замовником при реєстрації, Виконавцем Замовнику на адресу, вказану Замовником при реєстрації з адреси, вказаної в розділі 12 “Реквізити Виконавця».

11.2. Можлива недійсність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.

11.3. У випадках, не врегульованих Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.4. Замовник надає згоду (дозвіл) Виконавцю на обробку та використання персональних даних, які можливо стануть йому відомі при виконанні умов Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та підтверджує, що ознайомлений з Умовами конфіденційності, які розміщені за адресою http://old.cowo.guru.

11.5. Замовник негайно повідомляє Виконавця про зміну номеру телефону, електронної адреси, реєстраційних даних шляхом зміни даних у Особистому кабінеті. У разі неповідомлення, Замовник самостійно несе відповідальність, якщо з огляду на таке неповідомлення або надання недостовірних даних Замовник не зможе прийняти участь в Заході.

11.6. Укладаючи цей Договір, Замовник дає згоду (дозвіл) на проведення фото- та/або відеозйомки його (Замовника) без жодних виключень чи обмежень, якщо така фото- та/або відеозйомка здійснюється Виконавцем під час проведення Заходу.

11.7. Укладаючи цей Договір, Замовник дає згоду (дозвіл) на надсилання на його адресу електронної пошти або на інші засоби зв’язку усіх матеріалів або анонсів про Послуги Виконавця і його партнерів, за умови, що Замовник у будь-який час зможе відписатися від надсилання.

11.8. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті і/абонадсилаютьсянаадресуелектронноїпоштиЗамовника. Всізмінидо цього Договору набувають чинності з моменту їх публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації. Замовник вважається повідомленим про внесені до цього Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті.

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРОНИ

Фізична особа-підприємець АРМАНДАР’ЯН АНАСТАСІЯ ЄВГЕНІВНА 

Ідентифікаційний номер 3230703761

п/р 26009056239108 АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

МФО 380269

Запис про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця № 2 480 000 0000 213471 від 10.09.2018 і є платником єдиного податку